RegulaminREGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

 

§ 1

Zasady korzystania i administrowania cmentarzem określają przepisy:

 1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. nr 153 poz. 1783 ze zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych  z dnia 1 stycznia 2001r.w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. Nr 90 poz. 1013 ze zm.);
 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r.w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48 poz. 284).

 

§ 2

 1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego (dalej zwanego: Cmentarzem) położonego w Dziekaństwie ul. Opolska jest Gmina Komprachcice.
 2. Nadzór nad Cmentarzem sprawuje Wójt Gminy Komprachcice.
 3. W imieniu Gminy Komprachcice Cmentarzem administruje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach z siedzibą w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6, zwany dalej Administratorem.
 4. Załatwianie spraw związanych z pochówkiem zwłok na Cmentarzu i innych spraw związanych z działalnością Cmentarza odbywa się w godzinach pracy Administratora tj. w dni robocze w godzinach 7.00 do 15.00.

5. Pochówki odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych po porozumieniu z Administratorem, istnieje możliwość zorganizowania pochówku w innych dniach i godzinach.

7. Cmentarz służy do pochówku wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

8. Cmentarz może przyjąć do pochowania zmarłego nie zamieszkałego na terenie Gminy Komprachcice po uzyskaniu zgody Administratora.

9. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza

.

 

§ 3

 1. Osoby uprawnione do pochowania zwłok, prochów lub szczątków ludzkich, jak również osoby przebywające na Cmentarzu oraz podmioty świadczące usługi na terenie Cmentarza zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice (dalej zwanego: Regulaminem).
 2. Z wszelkimi sprawami dotyczącymi użytkowania i korzystania z Cmentarza należy konsultować się z Administratorem.
 3. Miejsce na Cmentarzu dla dokonania pochówku wskazuje Administrator.
 4. W przypadku dokonania pochówku niezgodnie ze wskazaniem lub bez zgody Administratora, osoba odpowiedzialna będzie zobowiązana na własny koszt do dokonania przeniesienia zwłok (szczątków) na właściwe miejsce wskazane przez Administratora.
 5. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z pochówkiem osoby zmarłej, m.in. takich jak:
  1. osunięcie gruntu podczas wykopania grobu;
  2. naruszenie sąsiedniego grobu ziemnego lub nagrobka,
   osoba odpowiedzialna będzie zobowiązana na własny koszt dokonać napraw.
 6. Wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na Cmentarzu zobowiązani są do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.
 7. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą być przeprowadzone wyłącznie w dni robocze i soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. Na wykonanie tych prac wymagana jest zgoda Administratora po uprzednim złożeniu wniosku. 

 

§ 4

Osoby przebywające na Cmentarzu zobowiązane są do:

 1. zachowania ciszy, powagi i poszanowania miejsca na całym obszarze Cmentarza;
 2. przestrzegania porządku na Cmentarzu oraz zasad określonych w regulaminie;
 3. składnia śmieci, traw, wieńców, wiązanek, zużytych zniczy i innych odpadów jedynie w miejscach wyznaczonych na terenie Cmentarza;
 4. pielęgnowania mogił i ich utrzymania w należytym stanie.

 

§ 5

Na terenie Cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 1. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 2. składowania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 3. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 4. spożywania alkoholu i używania środków odurzających;
 5. poruszania się rowerami oraz motorowerami;
 6. jazdy na wrotkach i deskorolkach itp.;
 7. chodzenia po grobach;
 8. prowadzenia działalności handlowej i reklamowej;
 9. zastawiania i zagospodarowywania przejść miedzy grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na Cmentarzu;
 10. niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń cmentarnych.

 

§ 6

Na terenie Cmentarza bez zgody Administratora zakazuje się:

 1. wjazdu pojazdami mechanicznymi;
 2. wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
 3. pozostawania elementów  z rozbiórki pomników;
 4. ustawiania płotków, ławek, chodników itp. utrudniających komunikację i ruch osób odwiedzających cmentarz;
 5. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.

 

§ 7

 1. Do dysponowania miejscem w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:
  1. małżonek (małżonka) zmarłego;
  2. zstępni  (dzieci, wnuki itd.);
  3. wstępni (rodzice, dziadkowie);
  4. w przypadku braku w/w krewnych inni krewni;
  5. właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
 2. Do dysponowania miejscem w grobie murowanym są uprawnione także osoby, które poniosły koszty jego wykonania i są w stanie je udokumentować.
 3. Pochowanie innej osoby zmarłej w istniejącym grobie uzgadnia się z Administratorem.
 4. Wykopanie i wymurowanie grobu musi być:
  1. uzgodnione z Administratorem;
  2. poprzedzone złożeniem Administratorowi dokumentu „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” (część przeznaczona dla Administratora) wydanego przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego;
  3. wniesieniem opłat cmentarnych;
  4. zgodne z ogólnymi normami porządkowymi obowiązującymi na Cmentarzu i wskazaniami Administratora.

 

§ 8

 1. Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających całodobowo.
 2. Na Cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane:
  1. jednomiejscowy pojedynczy;
  2. jednomiejscowy pietrowy;
  3. wielomiejscowy - wielokrotność grobu jednomiejscowego;
  4. dziecięcy, do 6 lat;
  5. urnowy.

§ 9

 1. W kasie Administratora pobierane są opłaty za korzystanie z Cmentarza, określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.
 2. Opłaty za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca pod grób wnosi się na okres 20 lat.
 3. Obowiązek przedłużania  opłaty za użytkowanie miejsca pod grób należy do bliskich osoby pochowanej, a w przypadku braku prolongaty opłaty Administrator ma prawo przystąpić do likwidacji grobu.
 4. Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie na co najmniej trzy miesiące przed czynnością likwidacji.
 5. Z działań związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.
 6. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu ich wnoszenia i pobierane są za 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku.
 7. Przedłużenie okresu rezerwacji miejsca na kolejne okresy dokonuje się w ostatnim roku kalendarzowym jego obowiązywania.
 8. W przypadku nie przedłużenia okresu rezerwacji miejsca na kolejny okres, rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego jej obowiązywania. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora.

 

§ 10

 1. Pochówki osób zmarłych muszą być wykonywane przez uprawnioną firmę pogrzebową. 
 2. Administrator ma prawo do kontroli dokumentów, uwierzytelniających prowadzenie firm pogrzebowej, kamieniarskiej lub innej wykonującej prace na Cmentarzu, zleceń na organizację pogrzebu, dokumentów pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
 3. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 4. Wykonawcom prac zabrania się:
  1. zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarza;
  2. wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko- budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 5. Wykonawców prac zobowiązuje się m.in. do:
  1. przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;
  2. postępowania z pozostałym po remoncie lub rozbiórce pomnika gruzem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach;
  3. uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia miejsca pod grób;
  4. naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku realizacji robót.

 

§ 11

 1. Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów określonych w aktualnych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w uzgodnieniu z Administratorem.
 2. Miejsce pod grób po ekshumacji zwłok lub szczątków związanej z przeniesieniem zwłok lub szczątków w inne miejsce spoczynku pozostaje do dyspozycji Administratora, z zastrzeżeniem braku zwrotu opłaty poniesionej przez dysponenta za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca na okres 20 lat.

 

§ 12

 1. Do stałego wjazdu na teren Cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z administracją i nadzorem Cmentarza, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.
 2. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.