CennikStawki opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Dziekaństwie na terenie Gminy Komprachcice

 

Ustala się opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Dziekaństwie dalej zwanego Cmentarzem na terenie Gminy Komprachcice w następujących wysokościach:

§ 1

 1. opłata za miejsce na Cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi:
  • jednomiejscowy pojedynczy – 100 zł netto + należny podatek VAT,
  • głębinowy lub wielomiejscowy – wielokrotność grobu jednomiejscowego,
  • dziecięcy, do 6 lat – 50 zł netto + należny podatek VAT,
  • urnowy – 100 zł netto + należny podatek VAT,
  • opłata za grób za kolejne 20 lat wynosi 100 zł netto + należny podatek VAT;
 2. opłata za rezerwację wolnego miejsca pochówku na Cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi dla:
  • grobu jednomiejscowego – 100 zł netto + należny podatek VAT,
  • grobu wielomiejscowego – wielokrotność grobu jednomiejscowego.
 3. opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat pod grób murowany wynosi:
  • jednomiejscowy pojedynczy – 200 zł netto + należny podatek VAT,
  • głębinowy lub wielomiejscowy – wielokrotność grobu jednomiejscowego,
  • dziecięcy, do 6 lat – 100 zł netto + należny podatek VAT,
  • urnowy – 200 zł netto + należny podatek VAT,
 4. Jeżeli zgon nastąpi w okresie trwania dotychczas opłaconej rezerwacji pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015, poz. 2126 ze zm.) wskazuje, że utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi należy do właściwych wójtów. Obowiązek ten wynika z art. 2 ust. 1ww. ustawy. Warunkiem właściwego utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy Komprachcice, do których należą cmentarze położone w:
1) Chmielowicach, ul. Leśna
2) Dziekaństwie ul. Opolska
3) Żerkowicach, ul. Niemodlińska
jest opracowanie i wprowadzenie w życie regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenie wysokości opłat za najem miejsc grzebalnych na tych cmentarzach. Regulamin cmentarzy komunalnych określa warunki korzystania z tych obiektów, natomiast pobierane opłaty pozwolą administratorowi na pokrycie takich kosztów jak: wywóz odpadów, pokrycie kosztów wody zużywanej na cmentarzach, utrzymanie zieleni, drobne remonty i naprawy. Wyżej wymienione cmentarze nie posiadały do chwili obecnej uchwalonych regulaminów ani stawek opłat za najem miejsc grzebalnych.